Algemene voorwaarden

& Privacy Statement

Inleiding

Leanteam neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandacht door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@leanteam.nl.

Wie is Leanteam ?
Leanteam is een Besloten Vennootschap, kantoorhoudende te (5652 AD) Eindhoven aan de Waldeck Pyrmontstraat 1 (unit 15), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50144669.
Leanteam is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leanteam de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Leanteam jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Leanteam persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Leanteam voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Leanteam worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Andere activiteiten
Doeleinde:
De enige reden om persoonsgegevens te verwerken heeft betrekking op het werken met HRM data c.q. persoonsgegevens tijdens interim opdrachten, maken van verslagen en na trainings- of coaching sessies waarin de behandelde inhoud, casuïstiek en voortgang wordt beschreven. Deze verslagen dienen voor eigen gebruik zodat we kunnen documenteren waar we zijn gebleven in het proces en een volgende keer op kunnen teruggrijpen.

Gegevens:
Voor en achternaam, e-mail adres, functie en soms leeftijd en voor HRM opdrachten toegang tot personeelsdossiers.

Grondslag:
Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:
Het is de enige manier om vorderingen rondom ontwikkelingen of casuïstiek aan de juiste persoon toe te dichten en ons te kunnen voorbereiden op sessies en bijeenkomsten gezien we honderden mensen zien.

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Leanteam heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Leanteam gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Van leidinggevende, collega, HR-medewerker of MT-lid.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Leanteam over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Leanteam . Je kunt verzoeken dat Leanteam je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Leanteam de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Leanteam of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Leanteam te verkrijgen. Leanteam zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Leanteam je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Leanteam
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@leanteam.nl. Leanteam zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Leanteam een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Leanteam je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Leanteam verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Leanteam je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@leanteam.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Leanteam jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@leanteam.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies worden gebruikt voor technische functionaliteit (denk hierbij aan de werking van bijvoorbeeld de navigatie), het tonen van video’s middels Youtube/Vimeo en het geanonimiseerd bijhouden van website gebruik middels Google Analytics. Indien gewenst kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder middels cookies zijn opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Algemene Abonnementsvoorwaarden behorend bij het QRM Portaal, een onderdeel van Leanteam B.V.

 

Artikel 1 Definities

 Abonnee

 De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Abonnementsovereenkomst heeft gesloten.

 

Leverancier

QRM Portaal, een onderdeel van Leanteam B.V.

Abonnementsovereenkomst

De overeenkomst tussen de Abonnee en de leverancier, op grond waarvan de Abonnee tegen betaling een vooraf vastgesteld bepaalde periode toegang krijgt tot een of meerdere in de Abonnementsovereenkomst gespecificeerde abonnementsvormen. Onder Abonnements-overeenkomst wordt ook verstaan een gratis abonnement of een toegangscode, ongeacht of deze betaald of onbetaald zijn.

 

Algemene Abonnementsvoorwaarden

Deze algemene abonnementsvoorwaarden.

 

Klantenservice

 De klantenservice van het QRM Portaal, bereikbaar via telefoonnummer 040-2515159.

  

Product

 Het product dat de Abonnee gratis ontvangt in combinatie met bepaalde door de leverancier aangewezen Abonnementsovereenkomsten.

 Leverancier

 Het QRM Portaal is een onderdeel van Leanteam B.V., vestigingsadres/bezoekadres Waldeck Pyrmontstraat 1-15, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Eindhoven onder nummer 50144669

 Artikel 2 Toepasselijkheid

 2.1 Deze Algemene Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de leverancier en alle Abonnementsovereenkomsten. Met het sluiten van de Abonnementsovereenkomst verklaart de Abonnee zich bekend en akkoord met deze Algemene Abonnementsvoorwaarden.

 2.2 Van het in deze Algemene Abonnementsvoorwaarden bepaalde kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen de leverancier en de Abonnee worden afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden onverkort van kracht.

 2.3 De leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op www.qrmportaal.nl De gewijzigde Algemene Abonnementsvoorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Abonnementsovereenkomsten, ook indien deze voor de wijziging van de Algemene Abonnementsvoorwaarden zijn gesloten.

 2.4 Deze Algemene Abonnementsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de aankoop van producten via de webwinkel van QRM Portaal. 

 

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Abonnementsovereenkomsten

 3.1 Alle aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Dit betekent dat de leverancier mag terugkomen op de aanbieding tot het moment waarop de Abonnee de aanbieding heeft geaccepteerd, of direct nadat de Abonnee de aanbieding heeft geaccepteerd.

 3.2 Abonnementsovereenkomsten kunnen mondeling, schriftelijk of elektronisch worden gesloten. Een Abonnementsovereenkomst komt tot stand als de leverancier deze overeenkomst schriftelijk of elektronisch bevestigt aan de Abonnee of wanneer met de uitvoering van de Abonnementsovereenkomst wordt begonnen.

 3.3 De leverancier mag een aanvraag voor een Abonnementsovereenkomst zonder opgaaf van reden weigeren.

  

Artikel 4 Samenstelling abonnementsvormen

  4.1 De leverancier is gerechtigd het abonnement  te staken indien tijdige betaling als vermeld in artikel 7 van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden uitblijft.

Artikel 5 Toegang tot QRM Portaal

 5.1 De Abonnee verkrijgt met een door de leverancier te verstrekken loginnaam en een zelf door de Abonnee aan te maken wachtwoord toegang tot het betreffende Abonnement waar de Abonnee krachtens de Abonnementsovereenkomst recht op heeft. Het is de Abonnee niet toegestaan de login-combinatie die toegang geeft tot het abonnement te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. De Abonnee mag de betreffende informatie slechts voor eigen gebruik downloaden of uitprinten. Het is niet toegestaan de informatie of onderdelen daarvan anderszins te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken.

 5.2 Indien de Abonnee in strijd handelt met het bepaalde in artikel 5.1 of indien tijdige betaling als vermeld in artikel 7 van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden uitblijft, is de leverancier gerechtigd de toegang tot het betreffende abonnementsvorm te blokkeren en geblokkeerd te houden, onverminderd het recht van de leverancier om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op de Abonnee te verhalen.

 5.3 Indien de Abonnee geen toegang kan krijgen tot de inhoud van het abonnement kan de Abonnee dit melden bij de Klantenservice van de leverancier. De leverancier zal zich vervolgens inspannen om toegang tot de betreffende Digitale Uitgave alsnog mogelijk te maken.

 5.4 De leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die de Abonnee lijdt of zou kunnen lijden door het niet dan wel niet-tijdig verzorgen van toegang tot het abonnent.

 5.5 De Abonnee heeft geen recht op restitutie van een deel van het door hem betaalde abonnementstarief indien er gedurende een of meerdere dagen geen toegang is tot het QRM portaal als gevolg van overmacht, zoals bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden.

 

Artikel 6 Levering van een Product

 6.1 De levering van een Product bij het aangaan van een Abonnementsovereenkomst vindt plaats na ontvangst van de betaling(en) zoals overeengekomen in de betreffende Abonnementsovereenkomst.

 6.2 Het Product is na levering voor risico van de Abonnee.

 6.3 Het Product blijft eigendom van de leverancier totdat de Abonnee al hetgeen hij op grond van de Abonnementsovereenkomst aan de leverancier verschuldigd is, heeft voldaan.

 6.4 De Abonnee is gehouden te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, onmiddellijk op het moment dat het Product hem ter beschikking is gesteld. Eventuele gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na levering te worden gemeld bij de Klantenservice van de leverancier.

 6.5 Indien vaststaat dat het Product gebrekkig is en dienaangaande tijdig, dat wil zeggen binnen 14 dagen na ontvangst van het Product, is gereclameerd, dan zal de leverancier het Product binnen redelijke termijn na retourontvangst ter keuze van de leverancier (geheel of gedeeltelijk) vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan.

 6.6 De Abonnee komt geen beroep toe op het bepaalde in artikel 6.5 van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden indien het gebrek is ontstaan als gevolg van normale slijtage, een ongeluk, externe factoren, verwaarlozing en/of onjuist gebruik van het Product, waaronder in ieder geval wordt verstaan gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.

 

Artikel 7 Betaling

 7.1 De leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de abonnementstarieven te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse indexatie. De leverancier zal een tariefswijziging tijdig en door middel van publicatie op www.qrmportaal.nl meedelen aan de Abonnee. Het gewijzigde abonnementstarief is vanaf de eerstvolgende betaalperiode van toepassing op alle lopende abonnementsovereenkomsten. Indien de tariefswijziging een verhoging van het abonnementstarief betreft en plaatsvindt binnen 1 maand na het sluiten van de Abonnementsovereenkomst, is de Abonnee gerechtigd de Abonnementsovereenkomst te ontbinden.

 7.2 De Abonnee is verplicht binnen veertien dagen na factuurdatum tot betaling van de hem door de leverancier toegezonden factuur over te gaan. Bij overschrijding van deze termijn behoudt de leverancier zich het recht voor de (uitvoering van de) Abonnementsovereenkomst op te schorten dan wel te ontbinden en over te gaan tot het instellen van een incassoprocedure. Bij overschrijding van een betaaltermijn is de Abonnee van rechtswege in gebreke en is de Abonnee vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd, berekend over het openstaande bedrag en zijn de kosten als gevolg van de incasso, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de Abonnee.

 7.3 De Abonnee die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die ondanks een aanmaning of ingebrekestelling niet betaalt, is zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die de leverancier genoodzaakt is te maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen voor business-tobusiness vorderingen 15% van de vordering met een minimum van € 40,-. Daarnaast worden er adminisratietiekosten in rekening gebracht ter hoogte van € 25,-.

 7.4 Het storneren van een door de leverancier (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat de Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.

 7.5 Vragen en reclamaties met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan de Klantenservice van de leverancier te worden gericht.

 Artikel 8 Adreswijzigingen

 De Abonnee dient wijzigingen in de naamsvermelding en/of adressering van het abonnement, waaronder het factuuradres, tenminste drie werkdagen voorafgaand aan de gewenste wijziging aan de Klantenservice van de leverancier te verstrekken. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van de Abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan de leverancier gemeld te worden.

 

Artikel 9 Duur en beëindiging van de Abonnementsovereenkomst

 9.1 De Abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor een periode van negen maanden.

 9.2 De Abonnementsovereenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd met perioden van telkens maximaal drie maanden en tegen het op dat moment geldende abonnementstarief, tenzij de Abonnee uiterlijk één maand voor afloop van de lopende abonnementsperiode de Abonnementsovereenkomst opzegt.

 

 

9.3 De Abonnee kan de Abonnementsovereenkomst middels telefonisch of schriftelijk opzeggen via de in de op www.qrmportaal.nl vermelde contactgegevens.

 9.4 Indien de Abonnementsovereenkomst een gratis abonnement betreft, dan eindigt de Abonnementsovereenkomst van rechtswege na 3 maanden

 9.5 Indien de leverancier de Abonnementsovereenkomst voor bepaalde tijd op grond van artikel 7.2 ontbindt, is de Abonnee aansprakelijk voor alle schade die de leverancier lijdt waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de abonnementstarieven die zijn verschuldigd over de resterende duur van de bepaalde contractsperiode.

 

 

Artikel 10 Overmacht

 10.1 Indien aan de zijde van de leverancier sprake is van overmacht, heeft de leverancier het recht om uitvoering van de Abonnementsovereenkomst op te schorten zolang de overmachttoestand voortduurt dan wel, naar keuze van de leverancier, de Abonnementsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichting(en) in redelijkheid niet van de leverancier kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Abonnementsovereenkomst te voorzien was. Uitgever verleent geen garantie met betrekking tot ongestoord gebruik en/of ongehinderde toegang tot het QRM Portaal voor Abonnee onverlet haar inspanningsverplichting om zoveel mogelijk te bewerkstelligen dat Abonnee conform de Abonnementsovereenkomst kennis kan nemen van het abonnement.

 10.2 Indien de overmachttoestand aan de zijde van de leverancier langer dan twee maanden voortduurt, heeft de leverancier het recht de Abonnementsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 10.3 In geval van overmacht is de leverancier niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan de Abonnee.

 Artikel 11 Intellectuele Eigendomsrechten

 11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten en merkrechten, ten aanzien van (de inhoud van) het QRM Portaal berusten bij de leverancier c.q. de betreffende auteur(s). Al deze rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.

 11.2 Er mag niets door of met medewerking van de Abonnee uit het QRM portaalworden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.

 Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 12.1 Op alle Abonnementsovereenkomsten en deze Algemene Abonnements-voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 12.2 De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit Abonnementsovereenkomsten en/of deze Algemene Abonnementsvoorwaarden.

 

Artikel 13 Dwingend recht

 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden en/of van een Abonnementsovereenkomst in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal de leverancier deze vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de vervallen bepaling.

 Artikel 14 Derden

 De leverancier is bevoegd om bij de totstandkoming en uitvoering van Abonnementsovereenkomsten gebruik te maken van derden.

 

Eindhoven, 3 maart 2021